whatwg

“ישקני מנשיקות פיהו”. מאי קא חמא חמא שלמה מלכא דאיהו דאיהו אעיל מלי דרחימו בין עלמא עלאה לעלמא תתאה תתאה ושירותא דתושבחתא דרחימו דאעיל בינייהו בינייהו ישקני איהו. אלא הא אוקמוה והכי איהו דלית רחימו דדביקות דרוחא ברוחא בר נשיקה. ונשיקה בפומא דאיהי מבועא דרוחא ומפקנו דיליה. וכד נשקין דא לדא מתדבקן רוחין אלין באלין והווו חד וכדין איהו רחימו חד.
τότ᾽ ἤδη ἡ τοῦ ῥɛύματος ἐκɛίνου πηγή, ὃν ἵμɛρον Ζɛὺς Γανυμήδους ἐρῶν ὠνόμασɛ, πολλλὴ φɛρομένη πρὸς τὸν ἐραστήν, ἡ μὲν ɛἰς αὐτὸν ἔδυ, ἡ δ᾽ ἀπομɛστουμένου ἔξω ἀπορρɛῖ- καὶ οἷον πνɛῦμα ἤ τις ἠχὼ ἀπὸ λɛίων τɛ καὶ στɛρɛῶν ἁλλομένη πάλιν ὅθɛν ὡρμήθη φέρɛται, οὕτω τὸ τοῦ κάλλλους ῥɛῦμα πάλιν ɛἰς τὸν καλὸν διὰ τῶν ὀμμάτων ἰόν, ᾗ πέφυκɛν ἐπὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἰέναι ἀφικόμɛνον καὶ ἀναπτɛρῶσαν, τὰς διόδους τῶν πτɛρῶν ἄρδɛι τɛ καὶ ὥρμησɛ πτɛροφυɛῖν τɛ καὶ τὴν τοῦ ἐρωμένου αὖ ψυχὴν ἔρωτος ἐνέπλησɛν. Footnote 15
ישקני בא לרמוז על כי דבקות (נפש) האדם עם השכל הנפרד הוא אפשרי כי לא יתאוה אדם ולא ולא יתאר דבר נמנע. ולקח לשון נשיקה נשיקה חשקו להכניס אהובו בלבו ובקרבו ובדבוק שפתים לא בנשיכה ובחתוך בשר. גם טבע הנושק הנושק לקבץ לקבץ ולאסוף ולאסוף שפתיו למשוך נשימתו כמי ששואף בפיו רוח או מים מתוך כלי ולהיות ולהיות הלשון הלשון והפה והפה סעיפי סעיפי הלב וכלים לדבר אשר אשר בו. יבדל האדם משאר בעלי חייים כאשר ישק איש את רעהו הנה הוא כאלו דבקו דבקו לבם גם גם בדבקות נשימתם ורוחם והמשך לבבם אחרי רוחם רוחם והכנסו איש באחיו באחיו. Footnote 28

lista de emoji unicode

para crear subtítulos para sus noticias nocturnas en línea.Ejemplo 2Un usuario ve un seminario en línea en su dispositivo móvil, incluyendo subtítulos proporcionados mediante el uso de Communication Access Real-time Translation (CART). Los subtítulos proporcionados también benefician a los participantes presenciales que necesitan subtítulos y pueden ver la información en su propio dispositivo.RecursosNo hay recursos disponibles para esta técnica.Técnicas relacionadasPruebasProcedimientoResultados esperadosSi se trata de una técnica suficiente para un criterio de éxito, el hecho de no superar este procedimiento de prueba no significa necesariamente que el criterio de éxito no se haya satisfecho de alguna otra manera, sólo que esta técnica no se ha implementado con éxito y no puede utilizarse para reclamar la conformidad. G10: Creación de componentes mediante una tecnología que soporta la accesibilidad
AplicabilidadTecnologías de programación que tienen componentes estándar programados para interactuar con las API de accesibilidad.Esta técnica se relaciona con:DescripciónEl objetivo de esta técnica es permitir que la tecnología de asistencia

quéwg

Sockets.Almacenamiento webEsta sección define un mecanismo de almacenamiento del lado del cliente basado en pares nombre-valor.La sintaxis HTMLLa sintaxis XMLTodas estas características serían inútiles si no pudieran representarse en forma serializada y enviarse a otras personas.
y enviarse a otras personas, por lo que estas secciones definen las sintaxis de HTML y XML, junto con las reglas para analizar el contenido utilizando esas sintaxis.RenderizaciónEsta sección define las reglas de renderización por defecto para los navegadores web.
Los elementos de opción han sido insertados. Si el nuevo valor es menor, entonces los últimos n nodos de la colección deben ser eliminados de sus nodos padre, donde n es la diferencia entre los dos números (valor antiguo menos valor nuevo).
2.6.3 La interfaz DOMStringList✔MDNDOMStringListSupport en todos los motores actuales.Firefox1+Safari5.1+Chrome1+Opera12.1+Edge79+Edge (Legacy)12+Internet Explorer10+Firefox Android4+Safari iOS5+Chrome Android18+WebView Android37+Samsung Internet1.0+Opera Android12.1+
strings.lengthDevuelve el número de cadenas en strings.strings[index]strings.item(index)Devuelve la cadena con índice de strings.strings.contains(string)Devuelve true si strings contiene string, y false

significado de la lista de emoji

Este documento es un subconjunto estricto de la especificación completa de HTML5 que omite los detalles de implementación del agente de usuario (UA). Está dirigido a autores web y a otras personas que no son implementadores de UA y que desean una visión de la especificación HTML que se centre más precisamente en los detalles relevantes para el uso del lenguaje HTML para crear documentos y aplicaciones web. Dado que este documento no proporciona criterios de conformidad de la implementación, los implementadores de UA no deben basarse en él, sino que deben consultar la especificación completa de HTML5.
Este documento es una redacción automatizada de la especificación completa de HTML5. Como tal, se supone que los dos documentos coinciden en cuestiones normativas relativas a los autores web. Sin embargo, si los documentos no coinciden, se trata de un error en el proceso de redacción y la especificación HTML completa sin redactar tiene prioridad. Se anima a los lectores a informar de estas discrepancias como errores en el sistema de seguimiento de errores del Grupo de Trabajo HTML.
Por favor, introduzca sus comentarios, indicando cuidadosamente el título de la sección para la que está enviando comentarios, citando el texto que es erróneo hoy, si es apropiado. Si estás sugiriendo una nueva característica, es muy importante que digas cuál es el problema que intentas resolver. De hecho, eso es más importante que la solución.

->   Remedios caseros para eliminar piojos y liendres

Comments are closed